Nar-Anon

با ثبت یک گروه نارانان/ناراتین جدید، گروه موارد زیر را مدنظر خواهد داشت:

  1. به دوازده سنت و مفاهیم پایبند خواهد بود
  2. جلسه به روی هر عضو نارانان/ناراتین باز خواهد بود
  3. هیچگونه وابستگی خارجی  یا وابستگی به انجمن دیگری نخواهد داشت


روز

ماه

سال

مانند : کتابخانه، مسجد، پارک و غیرهمانند: دوشنبه یا چهارشنبه و جمعه

مانند: 6 تا7 بعد از ظهر

خدمتگزاران گروه

نماینده بین گروه


منشی گروه


راه های ارتباطی گروه

این قسمت برای گروهی استفاده می شود که مایل به تأیید روز و زمان جلسه هستند . لطفا از استفاده از هرگونه اطلاعات شخصی که ممکن است شامل نام و نام خانوادگی باشد خودداری کنید. ما به هر گروه پیشنهاد می کنیم یک ایمیل برای گروه خود بسازند و برای این منظور استفاده کنند.


(نام + اول نام خانوادگی)

(نام + حرف اول نام خانوادگی)