گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

سنت هفتم چیزی فراتر ازپولهایی است که به سبد ریخته می شود.شماره کارت خزانه منطقه جنوب ایران 6037697696099263 (به نام های سکینه جعفری، زهرا حکیم نژاد، مریم جعفری، رقیه زارع)

4
سنت هفتم چیزی فراتر ازپولهایی است که به سبد ریخته می شود.شماره کارت خزانه منطقه جنوب ایران 6037697696099263 *(به نام های سکینه جعفری، زهرا حکیم نژاد، مریم جعفری، رقیه زارع)