گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

سنت ۷ برای گرفتن کمک مالی از اعضاء به کار برده می شود.وقتی بیشتر در برنامه نارانان شرکت کردم، یاد گرفتم راه های دیگری هم برای کمک مالی به نارانان داریم. وظایف مالی دیگر، همکاری با دفتر خدمات جهانی می باشد.

1
اطلاعیه  ازکمیته خدماتی منطقه جنوب« نارانان وناراتین» *سنت ۷ برای گرفتن کمک مالی از اعضاء به کار برده می شود* *وقتی بیشتر در برنامه نارانان شرکت کردم، یاد گرفتم راه های دیگری هم برای کمک مالی به نارانان داریم. وظایف مالی دیگر، همکاری با دفتر خدمات جهانی می باشد.* *جلسه محلی ما باید توانایی مالی داشته باشد که یک نماینده به کنفرانس جهانی بفرستد تا مطمئن شویم که افکار گروه ما در سطح جهان شنیده می شود.* *شماره کارت مشترک کمیته خدماتی منطقه جنوب* *بنام خانم ها سکینه جعفری،زهرا حکیم نژاد،مریم جعفری،رقیه زارع* 6037697696099263