گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

لطفا پیشنهادات خود راحداکثر تا ۳۱ تیر ماه به دست نواحی خود برسانید. تا در یازدهم مردادماه با حضور نماینده نواحی در مجمع میان دوره‌ای، بهترین پیشنهادات اصولی جهت ارسال ب دفتر خدمات جهانی انتخاب شود.

1
اطلاعیه  *از کمیته خدماتی منطقه جنوب ایران نارانان و ناراتین به اطلاع کلیه اعضا محترم نارانان و ناراتین*  *لطفا پیشنهادات خود را* *حداکثر تا ۳۱ تیر ماه* به دست نواحی خود برسانید. *تا در یازدهم مردادماه* با حضور نماینده نواحی در مجمع میان دوره‌ای، بهترین پیشنهادات اصولی جهت ارسال ب دفتر خدمات جهانی انتخاب شود. *با احترام* *کمیته خدماتی منطقه جنوب ایران*