گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

شماره کارت مشترک کمیته خدماتی منطقه جنوب🪄بنام خانم ها سکینه جعفری،زهرا حکیم نژاد،مریم جعفری،رقیه زارع 6037697696099263 💳

1
اطلاعیه  ازکمیته خدماتی منطقه جنوب« نارانان وناراتین» *سنت ۷ برای گرفتن کمک مالی از اعضاء به کار برده می شود* *وقتی بیشتر در برنامه نارانان شرکت کردم، یاد گرفتم راه های دیگری هم برای کمک مالی به نارانان داریم. وظایف مالی دیگر، همکاری با دفتر خدمات جهانی می باشد.* *جلسه محلی ما باید توانایی مالی داشته باشد که یک نماینده به کنفرانس جهانی بفرستد تا مطمئن شویم که افکار گروه ما در سطح جهان شنیده می شود.* *شماره کارت مشترک کمیته خدماتی منطقه جنوب* *بنام خانم ها سکینه جعفری،زهرا حکیم نژاد،مریم جعفری،رقیه زارع* 6037697696099263