گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

اطلاعیه «کمیته جمع آوری تجربه ها» تجربیات خود را از طریق پیام بهبودی «تجربه ،نیرو ،امید» به صورت تایپ شده یا عکس واضح با خط خوانابه شماره «09050558583»ارسال کنیدبا تشکر.

3
اطلاعیه «کمیته جمع آوری تجربه ها» تجربیات خود را از طریق پیام بهبودی «تجربه ،نیرو ،امید» به صورت تایپ شده یا عکس واضح با خط خوانابه شماره «09050558583»ارسال کنیدبا تشکر.