گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

ایمیل

Mantaghejonoub@gmail.com

شماره تماس

خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه جنوب ایران:

گرداننده
09178474021

نایب گرداننده
09179170812

منشی
09223263866 

نماینده منطقه
09308733754

علی البدل نماینده منطقه
09178774562

خزانه دار
09178474022

مسئول کمیته نشریات
09174499435

مسئول کمیته اطلاع رسانی
09384259088 

مسئول کمیته کارگاه
09032657331

مسئول کمیته آدرسها و وبسایت
09024522532 

مسئول کمیته تدارکات
09334772584
-

مسئول کمیته ناراتین
09384695136

مسئول جمع آوری تجربه ها
09355921681
-

مسئول کمیته ترجمه و ویراستاری (موقت)
09308733754

ساعات تماس

----------------------------------

ثبت گروه جدید

لطفا در مورد رویدادهای آینده خود به Naranon.sr.iran@gmail.com ایمیل دهید