گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

ایمیل

Naranon.sr.iran@gmail.com

شماره تماس

خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه جنوب ایران:

گرداننده
09178474021

نایب گرداننده
09171157101

منشی
09024522532

نماینده منطقه
09178774562

علی البدل نماینده منطقه
09308733754

خزانه دار
09178474022

مسئول کمیته نشریات
09174499435

مسئول کمیته اطلاع رسانی
09170900650

مسئول کمیته کارگاه
09171157101

مسئول کمیته آدرسها و وبسایت
09173004695

مسئول کمیته تدارکات
-
-

مسئول کمیته ناراتین
09172544101

مسئول جمع آوری تجربه ها
-
-

مسئول کمیته ترجمه و ویراستاری (موقت)
09308733754

ساعات تماس

----------------------------------

ثبت گروه جدید

لطفا در مورد رویدادهای آینده خود به Naranon.sr.iran@gmail.com ایمیل دهید