گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

گروه های خانواده ی نارانان انجمنی جهانی است برای کسانی که تحت تاثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته اند.ما تحت عنوان یک برنامه دوازده قدمی، کمک خود را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربه، نیرو و امیدمان ارائه می کنیم.ما با تمرین دوازده قدم نارانان و تغییر رفتارهایمان،به دیگران کمک می کنیم تا دریابند که تنها نیستند.و اینگونه پیام امید را به آنها می رسانیم.ما گمنامی شما را محترم می شماریم.برنامه ما مذهبی نیست بلکه یک روش روحانی برای زندگی است.