گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی
کانال واتساپ اطلاع رسانی نارانان وناراتین منطقه جنوب ایران https://chat.whatsapp.com/EvdQBSgq0ecLkNdbcmnuWS 

کانال اطلاع رسانی سروش نارانان وناراتین منطقه جنوب ایران https://splus.ir/mantaghejonoub 

کانال اطلاع رسانی ایتا نارانان وناراتین منطقه جنوب ایران https://eitaa.com/joinchat/3013870169C887e533082 

کانال اطلاع رسانی ایتا جلسات مجازی نارانان و ناراتین منطقه جنوب ایران https://eitaa.com/joinchat/2801926596Cbea846e1a4 

کانال اطلاع رسانی ایتا جلسات حضوری(ناحیه اتحادشیراز) نارانان وناراتین منطقه جنوب ایران https://eitaa.com/joinchat/3722576273Cac79127c61