Nar-Anon

گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام


پیدا کردن جلسه

Virtual meetings

چنانچه شرایط محلی شما اجازه دهد، برخی از گروه ها به جلسات حضوری خود بر میگردند. گروه های دیگر هنوز هم به صورت مجازی برگزار می شوند. لطفا برای اطلاعات خاص در مورد تغییرات گروه، با ناحیه یا منطقه خود تماس بگیرید، آنها بهترین منبع برای این اطلاعات خواهند بود. اطلاعات  جلسات و نحوه ی برگزاری آن ها در وب سایت منطقه شما قابل دسترسی هستند. میتوانید در سایت nar-anon-sr.ir ، قسمت لینک جلسات مجازی منطقه جنوب ایران  به صورت فایل پی دی اف یا  قسمت جلسات آنلاین با دسترسی مستقیم و یا در دیگر سایت هابه آن ها دسترسی پیدا کنید.

بسیاری از گروه های نارانان اکنون بدون مکان فیزیکی بصورت مجازی برگزار می شوند. لیستی از جلسات مجازی ثبت شده در صفحه جلسات مجازی موجود است.

جلسه حضوری

آدرس جلسات نواحی منطقه جنوب ایران

(نارانان و ناراتین)دی1402

را از اینجا دانلود کنید