گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

درون کمیته ای

درون کمیته ای تاریخ 10 دی ماه 1399(آموزش مسائل فنی فیری کنفرانس)فایل ضبط شده ی جلسه درون کمیته ای را ازاینجا آنلاین مشاهده کنید  


خدمتگزاران جلسات مجازی لطفا با رمز عبوری که در اختیارتان قرار داده شده است فایل را باز کنید.