گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

ا«تازه واردین گرامی» جلسه مختص به شما عزیزان در«فرکنفراس» چهارشنبه ها((ساعت:۱۶:۰۰الی۱۷:۰۰)) لینک تازه واردین https://join.freeconferencecall.com/tazevarednaranon6

2
اطلاعیه برای «تازه واردین گرامی» جلسه مختص به شما عزیزان در«فرکنفراس» چهارشنبه ها((ساعت:۱۶:۰۰الی۱۷:۰۰)) لینک تازه واردین https://join.freeconferencecall.com/tazevarednaranon6