گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

گزارش ها

گزارش های خدمتگزاران منطقه، نمایندگان نواحی، ناحیه مجازی و صورتجلسه کمیته خدماتی منطقه جنوب ایران

گزارش خدمتگزاران منطقه و صورتجلسه کمیته خدماتی شماره 23 ( تاریخ 1400/1/26) را از اینجا دانلود کنید

گزارش نمایندگان نواحی، شماره 23 ( تاریخ 1400/1/26) را از اینجا دانلود کنید

گزارش کارگاه ناحیه مجازی ( شماره 1 )(تاریخ1400/1/26) را از اینجا دانلود کنید