گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

لینک و ساعت جلسات مجازی اصولی (با حفظ گمنامی و فرمت تایید شده دفتر خدمات جهانی و کتاب راهنمای خدمات محلی) (نارانان و ناراتین ) فیری کنفرانس روزانه در روز خود جلسه در گروه واتساپ منطقه جنوب ایران اطلاع رسانی خواهد شد

لینک و ساعت جلسات مجازی اصولی (با حفظ گمنامی و فرمت تایید شده دفتر خدمات جهانی و کتاب راهنمای خدمات محلی) (نارانان و ناراتین ) فیری کنفرانس در روز خود جلسه در گروه واتساپ منطقه جنوب ایران اطلاع رسانی خواهد شد
لینک و ساعت جلسات مجازی اصولی (با حفظ گمنامی و فرمت تایید شده دفتر خدمات جهانی و کتاب راهنمای خدمات محلی) (نارانان و ناراتین ) فیری کنفرانس در روز خود جلسه در گروه واتساپ منطقه جنوب ایران اطلاع رسانی خواهد شد
لینک های کانال  اطلاع رسانی منطقه جنوب ایران در واتساپ:
کانال اطلاع رسانی 1:
https://chat.whatsapp.com/EvdQBSgq0ecLkNdbcmnuWS
کانال اطلاع رسانی2:
https://chat.whatsapp.com/IuDUnx3nDEj20xQwzFSyG6
کانال اطلاع رسانی3:
https://chat.whatsapp.com/Fj8porIyIzrBhEvFMdxq56
کانال اطلاع رسانی4:
https://chat.whatsapp.com/ExTcVvoRkT8Lu1uEFZ0b8i
کانال اطلاع رسانی5:
https://chat.whatsapp.com/JmsWZ4R9tpM8H8TgnaS7uq