گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

جلسات مجازی مختص تازه واردین روزهای چهارشنبه ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در نرم افزار فیری کنفرانس برگزار می شود

جلسات مختص تازه واردین روزهای چهارشنبه ساعت 4 الی 5 بعدازظهر برگزار می شود
تازه واردین عزیر برای دریافت تجربه نیرو و امید و انتخاب راهنما می توانند روز چهارشنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر در جلسه مختص تازه واردین شرکت کنند
لینک جلسات تازه واردین :
https://join.freeconferencecall.com/tazevared--naranon