گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

برگزاری جلسات بهبودی با فرمت قدم ، به دلیل شکسته شدن گمنامی و حریم خصوصی غیراصولی می‌باشد .

اطلاعیه : برگزاری جلسات بهبودی با فرمت قدم ، به دلیل شکسته شدن گمنامی و حریم خصوصی غیراصولی می‌باشد
اطلاعیه 

از کمیته اطلاع رسانی انجمن (نارانان، ناراتین )منطقه جنوب ایران ، به اعضای محترم انجمن :

برگزاری جلسات بهبودی با فرمت قدم ، به دلیل شکسته شدن گمنامی و حریم خصوصی غیراصولی می‌باشد . کارکرد قدم تنها با راهنمای دائمی در گروه قدم ودر فضای امن
 بهبودی امکان پذیر می باشد. لذا هرگونه جلسه بهبودی با فرمت کارکرد برگزاری قدم، غیر اصولی می‌باشد . همچنین گروه‌هایی که از نام مشابه گروه‌های دیگر استفاده می کنند به دلیل اینکه نام کلیه ی گروه های منطقه جنوب ایران در دفتر خدمات جهانی ثبت شده است ، سوء استفاده تلقی شده ونام گروههای خاطی وخدمتگذاران آن در کانال اطلاع رسانی ، گذاشته میشود و این جلسات به هیچ عنوان جلسات نارانان محسوب نمی شوند زیرا سنت ها ی سه و پنج رانقض کرده وبر خلاف کلیه اصول نارانان‌ می باشد.